Pomiary środowiska pracy

W oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. nr 33 poz. 166, z późn. zm.) każdy pracodawca jest zobowiązany do dokonania pomiarów szkodliwych czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych, jeżeli występują one w danym zakładzie pracy. 

Wykonujemy takie badania od lat, a nadto doradzamy, jakie innowacyjne rozwiązania znajdą zastosowanie w firmie naszego Klienta.

Przykładowo – w jaki sposób radzić sobie z hałasem?

Remedium na tego typu czynnik szkodliwy może być chociażby ograniczenie lub usunięcie drgań przez zmianę technologii lub odpowiednie zabezpieczenie podłoża, na którym przebywa pracownik, stosowanie indywidualnych środków ochrony, takich jak słuchawki, dobra organizacja pracy, eliminująca częściowo szkodliwe skutki działania czynnika (zmianowość, kontrola narzędzi mechanicznych, profilaktyka lekarska).

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!

Opracowanie oceny ryzyka zawodowego

Polski system prawny narzuca na pracodawcę obowiązek sporządzenia oceny ryzyka zawodowego w zakładzie pracy. Dokument ten pozwala na stwierdzenie, czy na danym stanowisku istnieją zagrożenia urazu lub pogorszenia się stanu zdrowia pracownika oraz jakie środki profilaktyczne należy zastosować.

Ocena ryzyka zawodowego powinna zostać sporządzona w formie pisemnej. Nadto, powinna zawierać opis stanowiska pracy, jego powierzchnię, wysokość, stosunek powierzchni okien do podłogi, czynności, które są podejmowane na danym stanowisku, urządzenia, z których na bieżąco korzysta pracownik, a także te elementy, które mogą generować ryzyko.

Finalnego zbadania poziomu ryzyka dokonuje się natomiast z zachowaniem reguł, wskazanych przez przepisy, w szczególności korzystając z jednej z wymaganych metod, takich jak metoda RISC SCORE, PHA oraz polska norma PN-N-18002.

Sporządzając ocenę ryzyka zawodowego, łatwo popełnić błąd, dlatego z pewnością przyda się pomoc profesjonalistów – specjalistów z zakresu BHP.

Szkolenia BHP

Jesteśmy otwarci na Klienta i indywidualnie podchodzimy do każdego zlecenia, dlatego oferujemy szkolenia „szyte na miarę”, które najlepiej odpowiadają potrzebom i oczekiwaniom naszych kursantów – w ramach tego między innymi szkolenia BHP wstępne i okresowe, a także szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenia wstępne – w ramach tej usługi proponujemy instruktaż ogólny oraz stanowiskowy – nie tylko wypełniamy obowiązki, narzucone na pracodawcę przepisami prawa, ale również wyposażamy kursantów w niezbędną, praktyczną wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapewnimy zatem nie tylko wymagane zaświadczenie, ale również pakiet, przydatnej w codziennej pracy, wiedzy.

Szkolenia okresowe – zgodnie z obowiązującymi przepisami celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze kursy były ciekawe i angażujące uczestników.

Programy prowadzonych przez nas szkoleń są dostosowane do rodzaju i warunków prac, wykonywanych przez uczestników szkolenia, a także do specyfiki danej firmy. Jesteśmy również otwarci na wszelkie życzenia i sugestie ze strony pracodawcy oraz pracowników, co do treści i zakresu szkolenia. 

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej – wiemy jak ważna jest profilaktyka w obrębie ochrony przeciwpożarowej, dlatego tworzymy unikalne programy szkoleń, odpowiadające na wszelkie potrzeby firm i jej pracowników w tym zakresie. Nasi kursanci otrzymują niezbędną wiedzę, pozwalającą na właściwe reagowanie w sytuacji pożaru.  

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy

Ten typ szkoleń zajmuje szczególne miejsce w naszej ofercie, ponieważ pierwsza pomoc przedmedyczna niejednokrotnie ratuje ludziom życie. Przekazujemy naszym kursantom kompleksową wiedzę na temat tego, jak radzić sobie w razie nagłego wypadku.

Czym jest pierwsza pomoc?

To cały zespół różnych zachowań, które należy podjąć przed przyjazdem ratowników medycznych. Oferujemy zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Pokazujemy w jaki sposób właściwie przeprowadzać resuscytację krążeniowo-oddechową, jaka jest prawidłowa kolejność podejmowanych czynności, czym różni się postępowanie w sytuacji zasłabnięcia od postępowania przy wypadku samochodowym.

Dysponujemy przy tym odpowiednim, profesjonalnym sprzętem – między innymi manekinami, a także defibrylatorami AED (automated external defibrillator).

Kompleksową obsługę firm w zakresie BHP i PPOŻ

Nawiązujemy długofalową współpracę z firmami, proponując im pełnowymiarowy pakiet usług doradczych, serwisowych oraz w zakresie nadzoru bhp. Dzięki nam zapewnisz swojej firmie bezpieczeństwo, a sobie spokój ducha. Dopilnujemy wszelkich formalności, związanych z BHP i PPOŻ.

Outsourcing – wykorzystujemy naszą wiedzę i zasoby do realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Twojej firmie, dzięki tej formie otrzymujesz możliwość obniżenia kosztów prowadzenia swojej działalności i jednocześnie możesz skupić się na priorytetach.

Doradztwo BHP – jesteśmy do dyspozycji naszych Klientów przez siedem dni w tygodniu i 24 godziny na dobę – reagujemy natychmiast. Korzystamy przy tym z pomocy najlepszych, doświadczonych specjalistów z zakresu BHP.

Usługi serwisowe – w ramach bieżącej obsługi firm dbamy również o zapewnienie odpowiedniego stanu sprzętu PPOŻ, dzięki nam nie musisz pamiętać o żadnych terminach i obowiązkach, we właściwym terminie przypomnimy Ci o wszelkich formalnościach.

usługi serwisowe i legalizacyjne sprzętu PPOŻ

W ramach tego przede wszystkim wykonujemy okresowe przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego, przeglądy stanu PPOŻ oraz sporządzamy protokoły stanu bezpieczeństwa pożarowego.

Terminowa konserwacja sprzętu gaśniczego jest konieczna dla jego właściwego i niezawodnego funkcjonowania. Dodatkowo polski system prawny przewiduje obowiązek wykonywania takich kontroli przynajmniej raz w roku (chyba że inne są zalecenia producenta – może to być również okres 3 lub 6 miesięcy). Niespełnienie tego obowiązku grozi surowymi karami – grzywny, a w razie wypadku problemami z uzyskaniem odszkodowania.

Jaki sprzęt należy konserwować i serwisować?

W ramach naszej usługi przyglądamy się przede wszystkim gaśnicom przenośnym i przewoźnym, hydrrantom wewnętrznym i zaworom hydrantowym, hydrantom zewnętrznym, oświetleniu awaryjnemu, dźwiękowemu systemowi ostrzegawczemu DSO, systemowi sygnalizacji pożarowej SSP, systemowi wentylacji pożarowej, drzwiom i bramom przeciwpożarowym, stałym urządzeniom gaśniczym (tryskaczowym i gazowym SUG).

W razie awarii…

Posiadanie sprzętu, służącego ochronie przeciwpożarowej, ma sens tylko wtedy, gdy jest on sprawny i na bieżąco konserwowany. W razie ewentualnej awarii konieczna jest zatem natychmiastowa interwencja. Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

Sprzedaż artykułów BHP i PPOŻ

Chcąc zapewnić maksymalną kompleksowość świadczonych przez nas usług, posiadamy w swojej ofercie również sprzedaż artykułów BHP i PPOŻ. – między innymi podręcznego sprzętu gaśniczego, czujników zadymienia, apteczek, znaków bezpieczeństwa i ewakuacji, instalacji hydrantowych oraz odzieży ochronnej.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w dystrybucji profesjonalnego sprzętu przeciwpożarowego. Współpracujemy jedynie ze sprawdzonymi, cenionymi producentami, którzy oferują wysoką jakość i nie awaryjność sprzętu.

Zapewniamy również kilkuletnią gwarancję (długość zależy od rodzaju sprzętu) na wszystkie artykuły z naszego asortymentu. 

Sporządzanie protokołów powypadkowych

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest zobowiązany do podjęcia niezbędnych działań eliminujących lub ograniczających zagrożenie, zapewnienia udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenia w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosowania odpowiednich środków zapobiegających podobnym wypadkom.

W tym zakresie zapoznaje się (samodzielnie lub przy pomocy specjalistów BHP i PPOŻ) z zebranym materiałem dowodowym w sprawie, ustala okoliczności i przyczyny wypadku oraz sporządza stosowny protokół powypadkowy.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. nr 105 poz. 870, z późn. zm.) po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku, nie później niż w terminie 14 dni od uzyskania zawiadomienia o wypadku, należy sporządzić stosowny prokół powypadkowy.

Omawiany dokument powinien odpowiadać wymogom Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 227, poz. 2298, z późn. zm.).

Nasi specjaliści sporządzają kompleksowe protokoły powypadkowe, spełniające narzucone rozporządzeniem warunki, w szczególności obejmujące dogłębną analizę skutków wypadku, okoliczności i miejsca wypadku, przyczyn wypadku, a także postawienie stosownych wniosków i propozycję zastosowania określonych środków profilaktycznych.

Sporządzanie kompleksowej dokumentacji z zakresu BHP i PPOŻ

W tym zakresie między innymi Karta Oceny Ryzyka Zawodowego, instrukcje ogólnozakładowe BHP i PPOŻ, instrukcje stanowiskowe BHP, rejestry BHP, dokumentacje powypadkowe.

Karta Oceny Ryzyka Zawodowego – opracowaliśmy swój własny, unikalny wzór dokumentu, najpełniej realizującego, narzucone przez ustawodawcę, przepisy w zakresie dokonywania oceny ryzyka zawodowego w firmie.

Instrukcje ogólnozakładowe BHP i PPOŻ – wiemy w jaki sposób tworzyć instrukcje ogólnozakładowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, aby uwzględniały one wszystkie przestrzenie działalności firmy i wszystkie potencjalne zagrożenia.

Instrukcje stanowiskowe BHP – każde stanowisko pracy w przedsiębiorstwie wymaga określenia odrębnej instrukcji stanowiskowej – odpowiednie sformułowanie tych zasad niejednokrotnie decyduje o bezpieczeństwie, zdrowiu i życiu pracowników.

Rejestry BHP – w tym między innymi rejestry substancji niebezpiecznych, mieszanin niebezpiecznych, substancji stwarzających zagrożenie, prac wykonywanych w kontakcie z substancjami chemicznymi, prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych, rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestr wypadków przy pracy.